มหัศจรรย์...ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน 8L (JAN-APR)

BHBE-LJG02

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน LUCKY AIR (8L) | เมืองลี่เจียง | ช่องแคบเสือกระโจน | เมืองโบราณจงเตี้ยน | วัดลามะซงจ้านหลิง | เมืองลี่เจียง | อุทยานน้ำหยก | เมืองโบราณซู่เหอ

Share

Share

  โปรแกรม
LJG02 : มหัศจรรย์...ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน 8L


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานลีเจียงซันยี่ • เมืองลี่เจียง
วันที่ 2เมืองลี่เจียง • ช่องแคบเสือกระโจน •  เมืองโบราณจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
วันที่ 3วัดลามะซงจ้านหลิง (รวมรถแบตเตอรี) • เมืองลี่เจียง •  อุทยานน้ำหยก • เมืองโบราณซู่เหอ • ร้านบัวหิมะ
วันที่ 4อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าไป-กลับ) • ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (รวมรถแบตเตอรี)  • ชมโชว์จางอี้โหมว “Impression Lijiang” (รวมค่าเข้าชม) •  สระมังกรดำ   •  เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ 5เมืองลี่เจียง • ท่าอากาศยานลีเจียง ซันยี่ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
22 - 26 ม.ค. 63
29 ม.ค. - 2 ก.พ. 63
16,900
16,900
5 - 9 ก.พ. 63
12 - 16 ก.พ. 63
19 - 23 ก.พ. 63
26 ก.พ. - 1 มี.ค. 63
16,900
16,900
15,900
16,900
4 - 8 มี.ค. 63
11 - 15 มี.ค. 63
18 - 22 มี.ค. 63
25 - 29 มี.ค. 63
16,900
16,900
16,900
16,900
1 - 5 เม.ย. 63
8 - 12 เม.ย. 63
15 - 19 เม.ย. 63
22 - 26 เม.ย. 63
16,900
17,900
17,900
15,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน/ทริป/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com