เที่ยวฟิน ตุรกี มรดกโลก 2 คาบสมุทร 8 วัน 6 คืน QR (JAN-APR)

BHFT-ISTQR01V

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) | อิสตันบูล | ชานักคาเล | เมืองโบราณเอฟฟิซุส | บ้านพระแม่มารี | หอสมุดเซลซุส | วิหารจักรพรรดิเฮเดรียน | ปามุกคาเล่

Share

Share

  โปรแกรม
ISTQR01V : เที่ยวฟิน ตุรกี มรดกโลก 2 คาบสมุทร 8 วัน 6 คืน QR


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โดฮา - อิสตันบูล
วันที่ 2อิสตันบูล - ชานักคาเล - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี – หอสมุดเซลซุส – วิหารจักรพรรดิเฮเดรียน - ปามุกคาเล่
วันที่ 3ปามุกคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – นครโบราณเฮียราโปลิส – คัปปาโดเกีย
วันที่ 4เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินชาดัค – เกอเรเม่ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – หุบเขาอุซิซาร์ –โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิก & เครื่องประดับ  - เมืองอังการ่า
วันที่ 5อังการ่า – ผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก Kocatepe Mosque -  ป้อมปราการอังคาร่า – สุสานอตาเติร์ก - อิสตันบูล
วันที่ 6อิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
วันที่ 7พระราชวังท็อปกาปึ - อุโมงค์เก็บน้ำเยราบาตัน – พระราชวังโดลบามาเช่ – ร้านขนมเตอร์กิส -Taksim Square - สนามบิน
วันที่ 8โดฮา – กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
  วันเดินทาง
24 – 31 ม.ค. 6336,990.-
07 – 14 ก.พ. 63
21 – 28 ก.พ. 63
34,990
34,990
13 – 20 มี.ค. 63
27 มี.ค. – 02 เม.ย. 63
35,990
35,990
10 – 17 เม.ย. 6339,990
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถรวม 42 USD /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์รวม 24 USD /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com