มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ 3วัน2คืน PG (APR-NOV)

BHZG-ZMDL04

เดินทาง เม.ย. - พ.ย. 63 | สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) | พระมหามัยมุนี | ทะเลเจดีย์ | พุกาม | สกายน์ | มัณฑะเลย์ | เจดีย์ชเวสิกอง | วัดกุบยางกี | เจดีย์ติโลมินโล | วิหารธรรมมายันจี | เจดีย์กวงมูดอ | วัดชเวนันดอร์ | พระราชวังมัณฑะเลย์ | วัดกุโสดอร์

Share

Share

  โปรแกรม
ZMDL04  : มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ 3วัน2คืน PG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์
วันที่ 2เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
วันที่ 3ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
  วันเดินทาง
24 – 26 เม.ย. 256312,999
04 – 06 พ.ค. 2563
08 – 10 พ.ค. 2563
15 – 17 พ.ค. 2563
14,999
12,999
12,999
12 – 14 มิ.ย. 2563
19 – 21 มิ.ย. 2563
26 – 28 มิ.ย. 2563
11,999
12,999
12,999
04 – 06 ก.ค. 2563
10 – 12 ก.ค. 2563
17 – 19 ก.ค. 2563
24 – 26 ก.ค. 2563
31 ก.ค. – 02 ส.ค. 2563
14,999
11,999
12,999
12,999
12,999
07 – 09 ส.ค. 2563
14 – 16 ส.ค. 2563
21 – 23 ส.ค. 2563
28 – 30 ส.ค. 2563
12,999
12,999
12,999
12,999
04 – 06 ก.ย. 2563
11 – 13 ก.ย. 2563
18 – 20 ก.ย. 2563
25 – 27 ก.ย. 2563
12,999
12,999
12,999
12,999
02 – 04 ต.ค. 2563
09 – 11 ต.ค. 2563
16 – 18 ต.ค. 2563
23 – 25 ต.ค. 2563
30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563
13,999
13,999
13,999
15,999
13,999
06 – 08 พ.ย. 2563
13 – 15 พ.ย. 2563
13,999
13,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500บาท/ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com