คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื้อ ซุปตาร์... น้ำแข็งใส 5 วัน 2 คืน SC (JAN-MAR)

BHTN-SCKMG01

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน SHANDONG AIRLINE (SC) | สวนน้ำตก | สวนสตรอว์เบอร์รี่ | คุนหมิง | ตงชวน | ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ | เมืองคุนหมิง

Share

หมวดหมู่ : Kunming

Share

  โปรแกรม
SCKMG01 : คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื้อ ซุปตาร์... น้ำแข็งใส 5 วัน 2 คืน SC


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพมหานคร  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันที่ 2ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-สวนน้ำตก สวนสตรอว์เบอร์รี่-คุนหมิง-ตงชวน-แผ่นดินสีแดง 
วันที่ 3ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)-เมืองคุนหมิง-ร้านบัวหิมะ
วันที่ 4วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้-** OPTION TOUR : ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร ** - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย
วันที่ 5ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
08 – 12 ม.ค. 2563
09 – 13 ม.ค. 2563
10 – 14 ม.ค. 2563
15 – 19 ม.ค. 2563
7,888.-
8,888.-
8,888.-
8,888.-
14 – 18 ก.พ. 2563
19 – 23 ก.พ. 2563
20 – 24 ก.พ. 2563
21 – 25 ก.พ. 2563
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563
8,888.-
7,888.-
8,888.-
8,888.-
8,888.-
8,888.-
8,888.-
04 - 08 มี.ค. 2563
05 - 09 มี.ค. 2563
06 - 10 มี.ค. 2563
11 - 15 มี.ค. 2563
12 - 16 มี.ค. 2563
13 - 17 มี.ค. 2563
18 - 22 มี.ค. 2563
19 - 23 มี.ค. 2563
20 - 24 มี.ค. 2563
8,888.-
8,888.-
8,888.-
8,888.-
8,888.-
8,888.-
8,888.-
8,888.-
8,888.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com