เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซุปตาร์ เข่ออาย 5 วัน 3 คืน XJ (FEB-MAY)

BHTN-XJPVG03

เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | ขึ้นตึก SWFC | Starbucks Reserve™ Roastery | สวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ | เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว

Share

Share

  โปรแกรม
XJPVG03 : เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซุปตาร์ เข่ออาย 5 วัน 3 คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กกรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)
วันที่ 2กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-ล่องเรือชมเมืองโบราณ-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้
วันที่ 3ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ขึ้นตึก SWFC จุดชมวิวชั้น 100-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทานถนนนานกิง-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery -ร้านหยก-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
วันที่ 4สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
วันที่ 5ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)
  วันเดินทาง
05 – 09 ก.พ. 2563 
07 - 11 ก.พ. 2563 
12 - 16 ก.พ. 2563
13 - 17 ก.พ. 2563
19 - 23 ก.พ. 2563
21 - 25 ก.พ. 2563
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563
14,888.-
14,888.-
12,888.-
11,888.-
12,888.-
12,888.-
12,888.-
12,888.-
04 – 08 มี.ค. 2563
06 – 10 มี.ค. 2563
11 – 15 มี.ค. 2563
13 – 17 มี.ค. 2563
18 – 22 มี.ค. 2563
20 – 24 มี.ค. 2563
25 – 29 มี.ค. 2563
27 – 31 มี.ค. 2563
13,888.-
13,888.-
13,888.-
13,888.-
13,888.-
13,888.-
13,888.-
13,888.-
01 – 05 เม.ย. 2563
03 – 07 เม.ย. 2563
08 – 12 เม.ย. 2563
10 – 14 เม.ย. 2563
11 – 15 เม.ย. 2563
12 – 16 เม.ย. 2563 
17 – 21 เม.ย. 2563
22 – 26 เม.ย. 2563
24 – 28 เม.ย. 2563
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563
01 – 05 พ.ค. 2563 
14,888.-
14,888.-
14,888.-
17,888.-
17,888.-
17,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
06 – 10 พ.ค. 2563
08 – 12 พ.ค. 2563
13 – 17 พ.ค. 2563
15 – 19 พ.ค. 2563
20 – 24 พ.ค. 2563
22 – 26 พ.ค. 2563
27 – 31 พ.ค. 2563
29 พ.ค. – 02 มิถุนายน 2563
12,888.-
12,888.-
12,888.-
12,888.-
12,888.-
12,888.-
12,888.-
11,888.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 300 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com