พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน PG (JAN-MAR)

BHBB-MDLPG004

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) | พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ l วัดกุโสดอ l พระราชวังมัณฑะเลย์ l ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ | สะพานไม้สักอูเบง l ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน l ระฆังมิงกุน l วัดอนันดา

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา Phukam Mandalay

Share

  โปรแกรม
MDLPG004 : พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน PG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)-พระเวรสนาเจดีย์ (เจดีย์หยก)พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
วันที่ 2มัณฑะเลย์-มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดีย์พญาเธียรดาน –ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน – พุกาม
วันที่ 3พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยังยี-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดติโลมินโล-มัณฑะเลย์
วันที่ 4มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี-สะพานไม้สักอูเบง-พระราชวังมัณฑะเลย์มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
  วันเดินทาง
23 - 26 ม.ค. 63
30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63
31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63
12,888
13,888
13,888
06-09 ก.พ. 63
07-10 ก.พ. 63
20-23 ก.พ. 63
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 63
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 63
14,888
14,888
13,888
13,888
13,888
05-08 มี.ค. 63
12-15 มี.ค. 63
19-22 มี.ค. 63
20-23 มี.ค. 63
26-29 มี.ค. 63
27-30 มี.ค. 63
14,888
14,888
14,888
14,888
13,888
13,888
  ค่าทิป

  • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป
Powered by MakeWebEasy.com