ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน SL (JAN-JUN)

BHJW-PMM01BSL

เดินทาง ม.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | พระธาตุมุเตา | พระธาตุอินทร์แขวน | นั่งกระเช้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน | ขอพระเทพทันใจ 2 องค์

Share

Share

  โปรแกรม
PMM01BSL : ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน SL


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-ใส่บาตรพระสงฆ์ร้อยกว่ารูป-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-นั่งกระเช้า-พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2พระธาตุอินทร์แขวน-พระไฝเลื่อนไจ้ท์ปอลอ-พระนอนชเวตาเลียง-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ- เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3เจดีย์สุเหร่-เทพทันใจองค์แรกของพม่า-สวนมหาบัณฑุละ-พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-ตลาดสก็อต-วัดบารมี-สนามบิน-ดอนเมือง
  วันเดินทาง
02-04 ม.ค. 2020
09-11 ม.ค. 2020
16-18 ม.ค. 2020
17-19 ม.ค. 2019
23-25 ม.ค. 2020
30 ม.ค.-01 ก.พ. 2020
11,888. -
8,888. -
8,888. -
9,888. -
8,888. -
8,888. -
06-08 ก.พ. 2020
13-15 ก.พ. 2020
14-16 ก.พ. 2019
20-22 ก.พ. 2020
27-29 ก.พ. 2020
8,888. -
8,888. -
9,888. -
8,888. -
8,888. -
05-07 มี.ค. 2020
12-14 มี.ค. 2020
13-15 มี.ค. 2019
19-21 มี.ค. 2020
26-28 มี.ค. 2020
8,888. -
8,888. -
9,888. -
8,888. -
8,888. -
02-04 เม.ย. 2020
09-11 เม.ย. 2020
16-18 เม.ย. 2020
23-25 เม.ย. 2020
24-26 เม.ย. 2019
30 เม.ย.-02 พ.ค. 2020
10,888. -
10,888. -
8,888. -
8,888. -
9,888. -
10,888. -
07-09 พ.ค. 2020
14-16 พ.ค. 2020
15-17 พ.ค. 2019
21-23 พ.ค. 2020
28-30 พ.ค. 2020
8,888. -
8,888. -
9,888. -
8,888. -
8,888. -
04-06 มิ.ย. 2020
11-13 มิ.ย. 2020
12-14 มิ.ย. 2019
18-20 มิ.ย. 2020
25-27 มิ.ย. 2020
8,888. -
8,888. -
9,888. -
8,888. -
8,888. -
  ค่าทิป

  • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ ทริป
Powered by MakeWebEasy.com