ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว 5วัน 3 คืน SL (MAR-APR)

BHZG-ZNRT06

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน LION AIR (SL) | วัดอาซากุสะ | ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี | สวนอุเอโนะ | สวนโชวะคิแนน | ภูเขาไฟฟูจิ-ชั้น5 | ทานขาปูยักษ์+อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว | หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนฮัคไค

Share

หมวดหมู่ : จักรี Fuji

Share

  โปรแกรม
ZNRT06 : ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว 5วัน 3 คืน SL


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
วันที่ 2นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - สวนโชวะคิเนน - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
วันที่ 3ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - ดิวตี้ฟรี -  ชินจูกุ
วันที่ 4ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ - ย่านฮาราจูกุ - โอไดบะ - อิออน มอลล์
วันที่ 5สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
  วันเดินทาง
20 – 24 มี.ค. 63
21 – 25 มี.ค. 63
22 – 26 มี.ค. 63
23 – 27 มี.ค. 63
24 – 28 มี.ค. 63
25 – 29 มี.ค. 63
26 – 30 มี.ค. 63
27 – 31 มี.ค. 63
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 63
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 63
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 63
31 มี.ค. – 03 เม.ย. 63
23,999
23,999
22,999
22,999
24,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
01 – 05 เม.ย. 63
02 – 06 เม.ย. 63
03 – 07 เม.ย. 63
04 – 08 เม.ย. 63
05 – 09 เม.ย. 63
06 – 10 เม.ย. 63
27,999
29,999
29,999
29,999
27,999
27,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com