สุดคูล...บินตรงดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน VZ (JAN-MAR)

BHBB-DLIVZ001

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน VIETJET AIR (VZ) | มืองมุยเน่ | ลำธารนางฟ้า | ทะเลทรายแดง | ทะเลทรายขาว | เมืองดาลัด | น้ำตกดาตันลา | สวนดอกไม้เมืองหนาว

Share

หมวดหมู่ : South vietnam

Share

  โปรแกรม
DLIVZ001 : สุดคูล...บินตรงดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน VZ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดาลัด(สนามบินดาลัด) - เมืองมุยเน่ - ลำธารนางฟ้า - ทะเลทรายแดง - ผ่านชมหมู่บ้านชาวประมง
วันที่ 2เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว (ไม่รวมค่ารถ) - นั่งรถรางชมน้ำตกดาตันลา - พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ - นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม - บ้านเพี้ยน - ถนนคนเดินเมืองดาลัด - พิเศษ! ชิมไวน์แดงของดาลัด
วันที่ 3เมืองดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - ดาลัด(สนามบินดาลัด) - กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
  วันเดินทาง
17 - 19 ม.ค. 63
24 - 26 ม.ค. 63
8,999.-
11,999.-
14 - 16 ก.พ. 63
28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
8,999.-
8,999.-
20 - 22 มี.ค. 638,999.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com