ฮานอย ฮาลอง ฟานซิปัน ซาปา นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน SL (JAN-JUN)

BHBE-VN07SL

เดินทาง ม.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | ลาวไก | ซาปา | ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต | น้ำตกสีเงิน | ตลาดซาปา | เขาฮามลอง | ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน

Share

Share

  โปรแกรม
VN07SL : ฮานอย ฮาลอง ฟานซิปัน ซาปา นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน SL


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
วันที่ 2ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก
วันที่ 3ลาวไก – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหง๊อกซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่ 4ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง
วันที่ 5ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
01 - 05 ม.ค. 63
08 - 12 ม.ค. 63
15 - 19 ม.ค. 63
22 - 26 ม.ค. 63
29 - 02 ก.พ. 63
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
05 - 09 ก.พ.63
12 - 16 ก.พ.63
19 - 23 ก.พ.63
26 ก.พ.63 - 01 มี.ค.63
14,900
13,900
13,900
13,900
04 - 08 มี.ค.63
11 - 15 มี.ค.63
18 - 22 มี.ค.63
25 - 29 มี.ค.63
13,900
13,900
13,900
13,900
01 - 05 เม.ย.63
08 - 12 เม.ย.63
15 - 19 เม.ย.63
22 - 26 เม.ย.63
29 เม.ย.63 - 03 พ.ค.63
14,900
14,900
14,900
13,900
13,900
06 – 10 พ.ค. 63
13 – 17 พ.ค. 63
27 – 31 พ.ค. 63
14,900
13,900
13,900
03 – 07 มิ.ย. 63
17 – 21 มิ.ย. 63
24 – 28 มิ.ย. 63
13,900
13,900
13,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,200บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com