จีน คุนหมิง กุ้ยโจว 4วัน 3คืน 8L (MAR-APR)

BHZG-ZKMG12

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน LUCKY AIR (8L) | ซากุระกุ้ยโจว | เมืองซิงอี้ | ภูเขาหมื่นยอด | ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด | เมืองอันชุ่น | เมืองผิงป่า | สวนซากุระ | หนานผิงเจีย | ประตูม้าทองไก่หยก | จินปี้ลู่ | เขาซีซาน | ประตูมังกร

Share

หมวดหมู่ : จักรี Kunming

Share

  โปรแกรม
ZKMG12 : จีน คุนหมิง กุ้ยโจว 4วัน 3คืน 8L


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางซุย – เมืองคุนหมิง – ประเทศจีน
วันที่ 2เมืองคุนหมิง – เมืองกุ้ยโจว – เมืองซิงอี้ – ภูเขาหมื่นยอด (รวมค่ารถแบตเตอรี่) – ทะเลสาบหมื่นยอด – ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด – เมืองอันชุ่น
วันที่ 3เมืองอันชุน – สวนซากุระผิงป้า (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองคุนหมิง
วันที่ 4เมืองคุนหมิง – เขาซีซาน (OPTION) – ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย – สนามบินคุนหมิงฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
07 – 10 มี.ค. 2563
11 – 14 มี.ค. 2563
12 – 15 มี.ค. 2563
13 – 16 มี.ค. 2563
14 – 17 มี.ค. 2563
18 – 21 มี.ค. 2563
19 – 22 มี.ค. 2563
20 – 23 มี.ค. 2563
21 – 24 มี.ค. 2563
25 – 28 มี.ค. 2563
26 – 29 มี.ค. 2563
27 – 30 มี.ค. 2563
28 – 31 มี.ค. 2563
10,999
12,999
13,999
13,999
13,999
12,999
13,999
13,999
13,999
12,999
13,999
13,999
13,999
01 – 04 เม.ย. 2563
02 – 05 เม.ย. 2563
03 – 06 เม.ย. 2563
04 – 07 เม.ย. 2563
08 – 11 เม.ย. 2563
12,999
13,999
14,999
14,999
12,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com