จีน เฉิงตู ง้อไบ๊ เล่อซาน 5วัน2คืน 8L (JAN-MAY)

BHZG-ZCTU06

เดินทาง ม.ค. - พ.ค. 63 | สายการบิน LUCKY AIR (8L) | วัดเจ้าแม่กวนอิมเมืองซิงจิง | ล่องเรือชมวัดหลวงพ่อโตเล่อซาน | เมืองง้อไบ๊ | วัดเป้ากั๋ว | เขาจินติ่ง | องค์พระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง | เมืองเฉิงตู | ถนนไทกู๋หลี่ | วัดต้าฉือ | ถนนคนเดินชุนซีลู่

Share

Share

  โปรแกรม
ZCTU06 : จีน เฉิงตู ง้อไบ๊ เล่อซาน 5วัน2คืน 8L


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – เมืองเฉิงตู – ประเทศจีน – วัดเจ้าแม่กวนอิมเมืองซิงจิง – ล่องเรือชมวัดหลวงพ่อโตเล่อซาน (รวมล่องเรือ) – เมืองง้อไบ๊
วันที่ 3เมืองง้อไบ๊ – วัดเป้ากั๋ว – ขึ้นยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าขึ้นยอดเขา และรถอุทยาน) – องค์พระโพธิสัตว์ - ผู่เสียนทรงช้าง – เมืองเฉิงตู – ร้านบัวหิมะ – ถนนโบราณจิ๋งหลี่
วันที่ 4ถนนไทกู๋หลี่ และวัดต้าฉือ – ร้านหยก – ร้านยางพารา –– ถนนคนเดินชุนซีลู่– สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันที่ 5 สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
07 – 11 ม.ค. 2563
08 – 12 ม.ค. 2563
09 – 13 ม.ค. 2563
10 – 14 ม.ค. 2563
11,999
13,999
13,999
13,999
06 – 10 ก.พ. 2563
07 – 11 ก.พ. 2563
13 – 17 ก.พ. 2563
14 – 18 ก.พ. 2563
18 – 22 ก.พ. 2563
19 – 23 ก.พ. 2563
20 – 24 ก.พ. 2563
21 – 25 ก.พ. 2563
25 – 29 ก.พ. 2563
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563
15,999
15,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
03 – 07 มี.ค. 2563
04 – 08 มี.ค. 2563
05 – 09 มี.ค. 2563
06 – 10 มี.ค. 2563
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2563
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
01 – 05 เม.ย. 2563
02 – 06 เม.ย. 2563
03 – 07 เม.ย. 2563
07 – 11 เม.ย. 2563
08 – 12 เม.ย. 2563
09 – 13 เม.ย. 2563
10 – 14 เม.ย. 2563
11 – 15 เม.ย. 2563
12 – 16 เม.ย. 2563
13 – 17 เม.ย. 2563
14 – 18 เม.ย. 2563
15 – 19 เม.ย. 2563
16 – 20 เม.ย. 2563
17 – 21 เม.ย. 2563
21 – 25 เม.ย. 2563
22 – 26 เม.ย. 2563
23 – 27 เม.ย. 2563
24 – 28 เม.ย. 2563
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563
13,999
14,999
14,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
15,999
15,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com