จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า 4 วัน 3 คืน XJ (APR-MAY)

BHZG-ZCKG10

เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 63 | สายการบิน AIR AISA (XJ) | อู่หลง | ฉงชิ่ง | อุทยานเขานางฟ้า | ระเบียงแก้ว | หลุมฟ้า | อุทยาน | หงหยาต้ง

Share

Share

  โปรแกรม
ZCKG10 : จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า 4 วัน 3 คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินดอนเมือง – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง – ประเทศจีน – อุทยานเขานางฟ้า (รวมค่ารถไฟ)
วันที่ 2เมืองอู่หลง – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว)
วันที่ 3เมืองฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
วันที่ 4เมืองฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
04 – 07 เม.ย. 63
11 – 14 เม.ย. 63
12 – 15 เม.ย. 63
24 – 27 เม.ย. 63
17,999
21,999
21,999
16,999
01 – 04 พ.ค. 2563
03 – 06 พ.ค. 2563
08 – 11 พ.ค. 2563
17,999
16,999
13,999
03 – 06 ก.ค. 256315,999
18 – 21 ก.ย. 256314,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com