ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 7วัน 5คืน XW (JAN-MAR)

BHZG-ZTPE03

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน NOK SCOOT (XW) | อาลีซาน | ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา | ไต้หวัน | ไทเป | ไทจง | เจียอี้ | หนานโถว | ซีเหมินติง | วัดหลงซาน | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา Taiwan TaiPei

Share

  โปรแกรม
ZTPE03 : ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 7วัน 5คืน XW


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
วันที่ 3เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ย่านซีเหมินติง
วันที่ 5ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก – ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน
วันที่ 6ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – MITSUI  OUTLET PARK
วันที่ 7สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
  วันเดินทาง
14 – 20 มกราคม 2563
20,878
05 – 11 กุมภาพันธ์ 2563
20,878
11 – 17 มีนาคม 256320,878
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com