ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 6วัน 4คืน XW (JAN-MAR)

BHZG-ZTPE01

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน NOK SCOOT (XW) | อาลีซาน | ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา | ไต้หวัน | ไทเป | ไทจง | เจียอี้ | หนานโถว | ซีเหมินติง | วัดหลงซาน | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา Taiwan TaiPei

Share

  โปรแกรม
ZTPE01 : ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 6วัน 4คืน XW


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
วันที่ 3เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 5เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
วันที่ 6สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
  วันเดินทาง
15 – 20 ม.ค. 63
29 ม.ค. 62 – 03 ก.พ. 63
17,878
17,878
05 – 10 ก.พ. 63
12 – 17 ก.พ. 63
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 63
17,878
17,878
17,878
11 – 16 มี.ค. 63
18 – 23 มี.ค. 63
17,878
17,878
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com