อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล 5วัน 3คืน XJ (FEB-MAY)

BHZG-ZJAI01

เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 63 | สายการบิน AIR AISA (XJ) | เมืองชัยปุระ | เมืองอัครา | ฟเตหปุระสึกรี | แชนด์เบารี | ทัชมาฮาล | ชมพระอาทิตย์ขึ้น | อัคราฟอร์ท | วัดพระพิฆเณศ | ฮาวามาฮาล | ซิตี้พาเลซ | ป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ด | รูปคู่พระราชวังกลางน้ำ

Share

หมวดหมู่ : สงกรานต์ India

Share

  โปรแกรม
ZJAI01 : อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล 5วัน 3คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - สนามบินชัยปุระ - เมืองชัยปุระ
วันที่ 2เมืองชัยปุระ - แชนด์เบารี  - ฟเตหปุระสีกรี- เมืองอัครา
วันที่ 3ทัชมาฮาล - ชมพระอาทิตย์ขึ้น - อัครา ฟอร์ท - เมืองชัยปุระ - วัดพระพิฆเณศ
วันที่ 4ฮาวา มาฮาล - ซิตี้ พาเลซ - ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด – ถ่ายรูปคู่พระราชวังกลางน้ำ - สนามบินชัยปุระ
วันที่ 5สนามบินชัยปุระ - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
  วันเดินทาง
09 – 13 ก.พ. 2563
11 - 15 ก.พ. 2563
16 – 20 ก.พ. 2563
18 – 22 ก.พ. 2563
23 – 27 ก.พ. 2563
25 – 29 ก.พ. 2563
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
08 – 12 มี.ค. 2563
10 – 14 มี.ค. 2563
15 – 19 มี.ค. 2563
17 – 21 มี.ค. 2563
22 – 26 มี.ค. 2563
24 – 28 มี.ค. 2563
05 – 09 เม.ย. 2563
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
05 – 09 เม.ย. 2563
07 – 11 เม.ย. 2563
12 – 16 เม.ย. 2563
26 - 30 เม.ย. 2563
17,999
15,999
19,999
17,999
03 – 07 พ.ค. 2563
17,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com