TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM SAKURA 6วัน 4คืน TG (MAR)

BHTN-TGNRTKIX09

เดินทาง มี.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | ภูเขาไฟฟูจิ |วัดอาซากุสะ | หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก | ปราสาทอีกาดำ | เมืองมัตสึโมโต้ | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | เมืองทาคายาม่า | ศาลเจ้าเฮอัน | ปราสาททองคินคะคุจิ | ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

Share

หมวดหมู่ : Tokyo

Share

  โปรแกรม
TGNRTKIX09 : TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM SAKURA 6วัน 4คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
วันที่ 3ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ – ช้อปปิ้งถนนนาคามาชิ
วันที่ 4เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
วันที่ 5เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - เมืองโอซาก้า - ช้อปปื้งชินไซบาชิ
วันที่ 6ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โป ซิตี้ - ห้างอิออน – สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
15-20 มี.ค. 2563
16-21 มี.ค. 2563
17-22 มี.ค. 2563
18-23 มี.ค. 2563
20-25 มี.ค. 2563
21-26 มี.ค. 2563
22-27 มี.ค. 2563
24-29 มี.ค. 2563
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com