OSAKA KYOTO TOTTORI 6วัน 4คืน XJ (MAR-APR)

BHTN-XJ170

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน AIR AISA (XJ) | ทตโทริ | นิจิสเซคิ | เมืองเก่าโกดังขาวคุราโยชิ | ตลาดปลาเมืองทตโทริ | หมู่บ้านคายาบูกิ | ปราสาทโอซาก้า | วัดทองคินคะคุจิ | ศาลเจ้าเฮอัน | เมืองโยนาโกะ | ปราสาทโยนาโกะ

Share

หมวดหมู่ : สงกรานต์ Osaka Kyoto

Share

  โปรแกรม
XJ170 : OSAKA KYOTO TOTTORI 6วัน 4คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองอาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ - เมืองมิยาม่า – หมู่บ้านคายาบูกิ – เมืองทาเคชิมะ – ศาลเจ้าชิระฮิเกะ - เมืองอิงะ
วันที่ 3เกียวโต – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น – ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ 4เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ - เมืองคุราโยชิ – โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ - สวนดอกไม้ทตโตริฮานะไคโระ
วันที่ 5เมืองโยนาโกะ - ซากปราสาทโยนาโกะ - เมืองสะไกมินาโตะ – ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ - ตลาดปลานะคะอุระ – ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ – ปราสาทขนมหวาน - เมืองโอซาก้า
วันที่ 6สนามบินคันไซ –  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
16-21 มี.ค. 2563
17-22 มี.ค. 2563
18-23 มี.ค. 2563
19-24 มี.ค. 2563
20-25 มี.ค. 2563
21-26 มี.ค. 2563
22-27 มี.ค. 2563
23-28 มี.ค. 2563
24-29 มี.ค. 2563
25-30 มี.ค. 2563
26-31 มี.ค. 2563
27 มี.ค.-01 เม.ย. 2563
28 มี.ค.-02 เม.ย. 2563
29 มี.ค.-03 เม.ย. 2563
30 มี.ค.-04 เม.ย. 2563
31 มี.ค.-05 เม.ย. 2563
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
01-06 เม.ย. 2563
02-07 เม.ย. 2563
03-08 เม.ย. 2563
04-09 เม.ย. 2563
05-10 เม.ย. 2563
06-11 เม.ย. 2563
07-12 เม.ย. 2563
08-13 เม.ย. 2563
09-14 เม.ย. 2563 (วันสงกรานต์)
10-15 เม.ย. 2563 (วันสงกรานต์)
11-16 เม.ย. 2563 (วันสงกรานต์) B.1
11-16 เม.ย. 2563 (วันสงกรานต์) B.2
12-17 เม.ย. 2563 (วันสงกรานต์) B.1
12-17 เม.ย. 2563 (วันสงกรานต์) B.2
13-18 เม.ย. 2563 (วันสงกรานต์)
14-19 เม.ย. 2563 (วันสงกรานต์)
15-20 เม.ย. 2563
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
35,888.-
35,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
35,888.-
33,888.-
31,888.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com