รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน TG (DEC-JUN)

BHZG-ZDME17

เดินทาง ธ.ค. 62 - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI (TG) | เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | พระราชวังเครมลิน | จัตุรัสแดง | มหาวิหารเซนต์บาซิล | พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ | โบสถ์หยดเลือด | มหาวิหารเซนต์ไอแซค | ช้อปปิ้งถนนเนฟกี้ | ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล | รถไฟด่วนSapsan | ซายาร์ดเยปาร์ค

Share

Share

  โปรแกรม
ZDME17 : รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ - ประเทศรัสเซีย – เมืองมอสโคว์
วันที่ 2เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
วันที่ 3เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถนนเนฟกี้
วันที่ 4เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - โบสถ์หยดเลือด - สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองมอสโคว์
วันที่ 5เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเย
วันที่ 6เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ห้างเวกัส - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันที่ 7ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  วันเดินทาง
07 – 13 ธ.ค. 62  Bus 1
07 – 13 ธ.ค. 62  Bus 2
09 – 15 ธ.ค. 62
14 – 20 ธ.ค. 62
21 – 27 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63
30 ธ.ค. – 05 ม.ค. 63
48,999
48,999
49,999
49,999
49,999
57,999
57,999
01 – 07 ม.ค. 63
27 ม.ค. – 02 ก.พ. 63
55,999
44,999
05 – 11 ก.พ. 63
15 – 21 ก.พ. 63
19 – 25 ก.พ. 63
26 ก.พ. – 03 มี.ค. 63
45,999
44,999
44,999
44,999
02 – 08 มี.ค. 63
07 – 13 มี.ค. 63
09 – 15 มี.ค. 63
11 – 17 มี.ค. 63
16 – 22 มี.ค. 63
23 – 29 มี.ค. 63
45,999
45,999
45,999
45,999
45,999
45,999
01 - 07 เม.ย. 63
04 - 10 เม.ย. 63
15 – 21 เม.ย. 63 Bus 1
15 – 21 เม.ย. 63 Bus 2
18 – 24 เม.ย. 63
20 – 26 เม.ย. 63
22 – 28 เม.ย. 63
25 เม.ย. – 01 พ.ค. 63
47,999
47,999
47,999
47,999
45,999
45,999
45,999
45,999
09 – 15 พ.ค. 63
13 – 19 พ.ค. 63
20 – 26 พ.ค. 63
25 – 31 พ.ค. 63
27 พ.ค. – 02 มิ.ย. 63
30 พ.ค. – 05 มิ.ย. 63
51,999
51,999
51,999
51,999
51,999
51,999
03 – 09 มิ.ย. 63
06 – 12 มิ.ย. 63
10 – 16 มิ.ย. 63
13 – 19 มิ.ย. 63
17 – 23 มิ.ย. 63
20 – 26 มิ.ย. 63
24 – 30 มิ.ย. 63
51,999
51,999
51,999
51,999
51,999
51,999
51,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 70 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,150 บาท (THB)
Powered by MakeWebEasy.com