ทัวร์ญี่ปุ่น สั่นระฆังขอความรัก Wonderful Hokkaido 6วัน 4คืน TG (DEC-MAR)

BHSI-TG001

เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | เมืองโนโบริเบ็ทสึ | จิโกกุดานิ | คลองโอตารุ | พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี | สวนโอโดริ | เมืองซัปโปโร

Share

Share

  โปรแกรม
TG001 : ทัวร์ญี่ปุ่น สั่นระฆังขอความรัก Wonderful Hokkaido 6วัน 4คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ
วันที่ 2     สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ
วันที่ 3     คิโรโระรีสอร์ท –ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK
วันที่ 4ถ่ายรูปคลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ – โรงงานช็อกโกแลต
- ชมอดีตทำเนียบรัฐบาล (ตึกแดง) - สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์
วันที่ 5เมืองซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมที่พัก
วันที่ 6สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
05 – 10 ธ.ค. 62
19 - 24 ธ.ค. 62
55,900
58,900
09 – 14 ม.ค. 63
16 - 21 ม.ค. 63
21 - 26 ม.ค. 63
53,900
55,900
59,900
05 – 10 มี.ค. 63
17 – 22 มี.ค. 63
53,900
53,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ + คนขับรถ (วันละ 200 บาท X 6 วัน = 1,200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน / ทริปการเดินทาง)
Powered by MakeWebEasy.com