พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4 วัน 3 คืน FD (DEC-APR)

BHBE-MMR051FD

เดินทาง ธ.ค. 62 - เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | วัดเจดีย์ชเวสิกอง | วัดอนันดา | วัดมนุหา | วัดกุบยางกี | วัดติโลมินโล | วัดสัญพัญญู | วิหารธรรมยันจี | หมู่บ้านมิงกุน | เจดีย์มิงกุน | ล่องแม่น้ำอิระวดี | ระฆังมิงกุน | พระราชวังมัณฑะเลย์

Share

Share

  โปรแกรม
MMR051FD: พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4 วัน 3 คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ –นั่งรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์ – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
วันที่ 2     พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์
วันที่ 3     มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วันที่ 4ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี – อมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง – มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
28 พ.ย.62 - 01 ธ.ค.62
12 - 15 ธ.ค.62
19 - 22 ธ.ค.62
27 - 30 ธ.ค.62
28 - 31 ธ.ค.62
29 - 01 ม.ค.63
30 - 02 ม.ค.63
13,900
13,900
13,900
16,900
19,900
19,900
18,900
16 - 19 ม.ค.63
30 ม.ค. - 02 ก.พ.63
13,900
13,900
07 - 10 ก.พ.63
14 - 17 ก.พ.63
21 - 24 ก.พ.63
28 ก.พ. - 02 มี.ค.63
15,900
13,900
13,900
12,900
06 - 09 มี.ค.63
13 - 16 มี.ค.63
20 - 23 มี.ค.63
27 - 30 มี.ค.63
13,900
12,900
13,900
12,900
03 - 06 เม.ย.63
10 - 13 เม.ย.63
11 - 14 เม.ย.63
17 - 20 เม.ย.63
24 - 27 เม.ย.63
15,900
16,900
17,900
15,900
13,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com