มหัศจรรย์...พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน PG (JAN-JUN)

BHBE-MMR08PG

เดินทาง ม.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน BANGKOK AIRAWAYS (PG) | พระธาตุอินทร์แขวน | พระนอนชเวตาเลียว | เจดีย์ไจ๊ปุ่น | หงสาวดี | ย่างกุ้ง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี | เจดีย์โบตาทาวน์ | เทพทันใจ | มหาเจดีย์ชเวดากอง

Share

Share

  โปรแกรม
MMR08PG : มหัศจรรย์...พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน PG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา- พระราชวังบุเรงนอง -พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2     พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3     ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น
วันที่ 4พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน
วันที่ 5 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
28 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63
28,900
09 - 13 ม.ค.6321,900
13 - 17 ก.พ.6321,900
26 - 30 มี.ค.6321,900
02 - 06 เม.ย.63
10 - 14 เม.ย.63
12 - 16 เม.ย.63
30 เม.ย.63 - 04 พ.ค.63
22,900
23,900
23,900
22,900
28 พ.ค.63 - 01 มิ.ย.63
25 - 29 มิ.ย.63
21,900
21,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com