จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า 4วัน 3คืน FD (DEC-FEB)

BHZG-ZCKG09

เดินทาง ธ.ค. 62 - ก.พ. 63 | สายการบิน AIR AISIA (FD) | ฉงชิ่ง | อู่หลง | อุทยานเขานางฟ้า | หลุมฟ้า | ระเบียงแก้ว | ลิฟท์แก้ว | ล่องเรือ | แม่น้ำแยงซีเกียง | หงหยาต้ง | เจียฟางเป่ย | ศาลาประชาคม

Share

Share

  โปรแกรม
ZCKG09 : จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า 4วัน 3คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง – อุทยานเขานางฟ้า          
วันที่ 2     เมืองอู่หลง – จุดชมวิวระเบีงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
วันที่ 3     เมืองอู่หลง –  เมืองฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
วันที่ 4เมืองฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
05 – 08 ธันวาคม 2562
07 – 10 ธันวาคม 2562
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563
16,999
16,999
21,999
20,999
21 – 24 กุมภาพันธ์ 256314,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com