จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า 6วัน 5คืน 8L (JAN-JUN)

BHZG-ZKMG11

เดินทาง ม.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน LUCKY AIR (8L) | คุนหมิง | ต้าหลี่ | ลี่เจียง | แชงกีล่า | จงเตี้ยน | เมืองโบราณ | ภูเขาหิมะ | มังกรหยก | ไป๋สุยเหอ | โปตาลา

Share

Share

  โปรแกรม
ZKMG11 : จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า 6วัน 5คืน 8L


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย – เมืองคุนหมิง             
วันที่ 2     เมืองคุณหมิง – เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองลี่เจียง
วันที่ 3     เมืองลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – โชว์ความประทับใจแห่งลี่เจียง – อุทยานน้ำหยก – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
วันที่ 4เมืองลี่เจียง – เมืองจงเตี้ยน – โค้งแรกแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน
วันที่ 5เมืองจงเตี้ยน – วัดชงจ้านหลิน – เมืองฉูฉง – เมืองเก่าชาวเผ่าหยี
วันที่6เมืองฉูฉง – เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – ร้านบัวหิมะ – สนามบินฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
08 – 13 ม.ค. 2563
09 – 14 ม.ค. 2563
10 – 15 ม.ค. 2563
15,999
16,999
16,999
07 – 12 ก.พ. 2563
14 – 19 ก.พ. 2563
18 – 23 ก.พ. 2563
19 – 24 ก.พ. 2563
20 – 25 ก.พ. 2563
21 – 26 ก.พ. 2563
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563
19,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
03 – 08 มี.ค. 2563
04 – 09 มี.ค. 2563
05 – 10 มี.ค. 2563
06 – 11 มี.ค. 2563
10 – 15 มี.ค. 2563
11 – 16 มี.ค. 2563
12 – 17 มี.ค. 2563
13 – 18 มี.ค. 2563
17 – 22 มี.ค. 2563
18 – 23 มี.ค. 2563
19 – 24 มี.ค. 2563
20 – 25 มี.ค. 2563
24 – 29 มี.ค. 2563
25 – 30 มี.ค. 2563
26 – 31 มี.ค. 2563
27 มี.ค. – 01 เม.ย. 63
31 มี.ค. – 05 เม.ย. 63
16,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
01 – 06 เม.ย. 2563
02 – 07 เม.ย. 2563
03 – 08 เม.ย. 2563
07 – 12 เม.ย. 2563
08 – 13 เม.ย. 2563
09 – 14 เม.ย. 2563
10 – 15 เม.ย. 2563
14 – 19 เม.ย. 2563
17 – 22 เม.ย. 2563
21 – 26 เม.ย. 2563
22 – 27 เม.ย. 2563
23 – 28 เม.ย. 2563
24 – 29 เม.ย. 2563
28 เม.ย. – 03 พ.ค. 63
29 เม.ย. – 04 พ.ค. 63
30 เม.ย. – 05 พ.ค. 63
18,999
18,999
18,999
19,999
19,999
21,999
22,999
19,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
19,999
01 – 06 พ.ค. 2563
06 – 11 พ.ค. 2563
07 – 12 พ.ค. 2563
08 – 13 พ.ค. 2563
12 – 17 พ.ค. 2563
13 – 18 พ.ค. 2563
14 – 19 พ.ค. 2563
15 – 20 พ.ค. 2563
19 – 24 พ.ค. 2563
20 – 25 พ.ค. 2563
21 – 26 พ.ค. 2563
22 – 27 พ.ค. 2563
26 – 31 พ.ค. 2563
27 พ.ค. – 01 มิ.ย. 63
28 พ.ค. – 02 มิ.ย. 63
29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 63
19,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
02 – 07 มิ.ย. 2563
03 – 08 มิ.ย. 2563
04 – 09 มิ.ย. 2563
05 – 10 มิ.ย. 2563
09 – 14 มิ.ย. 2563
10 – 15 มิ.ย. 2563
11 – 16 มิ.ย. 2563
12 – 17 มิ.ย. 2563
16 – 21 มิ.ย. 2563
17 – 22 มิ.ย. 2563
18 – 23 มิ.ย. 2563
19 – 24 มิ.ย. 2563
23 – 28 มิ.ย. 2563
24 – 29 มิ.ย. 2563
25 – 30 มิ.ย. 2563
26 มิ.ย. – 01 ก.ค. 63
30 มิ.ย. – 05 ก.ค. 63
17,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com