มหัศจรรย์...ไทเป การบินไทย 4D3N TG (NOV-FEB)

BHBE-TPE01TG

เดินทาง พ.ย. 62 - ก.พ. 63 | สายการบิน THAI (TG) | นั่งไฟโบราณ | ซีเหมินติง ช้อปปิ้งย่านดัง | Taipei 101 | หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น | หมู่บ้านสายรุ้ง

Share

Share

  โปรแกรม
TPE01TG : มหัศจรรย์...ไทเป การบินไทย 4D3N TG
  รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1   กรุงเทพ •  สุวรรณภูมิ • เจียอี้ • น้ำพุกลางเมือง • ตลาดกลางคืน WENHU
วันที่ 2    เจียอี้ • อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง  • MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
วันที่ 3      หมู่บ้านสายรุ้ง • ทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซำจั๋ง • เจียงไคเช็ค • ร้านขนมพายสับปะรด • ตึกไทเป 101
วันที่ 4ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น •  ศูนย์เครื่องสำอาง
  วันเดินทาง
ราคา
21 - 24 พ.ย.6222,900
05 - 08 ธ.ค.62
10 - 13 ธ.ค.62
19 - 22 ธ.ค.62
23 - 26 ธ.ค.62
25 - 28 ธ.ค.62
26 - 29 ธ.ค.62
24,900
22,900
22,900
25,900
25,900
23,900
02 - 05 ม.ค.63
09 - 12 ม.ค.63
22,900
22,900
06 - 09 ก.พ.63
13 - 16 ก.พ.63
27 ก.พ. - 01 มี.ค.63
22,900
21,900
23,900
   ค่าทิปไกด์
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ในอัตรารวม 1,200 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป


 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com