มหัศจรรย์....TAIWAN เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน+เย๋หลิ่ว 4วัน 3คืน TG (JAN-FEB)

BHBE-TPE001TG

เดินทาง ม.ค. - ก.พ. 63 | สายการบิน THAI (TG) | นั่งไฟโบราณ | ซีเหมินติง ช้อปปิ้งย่านดัง | Taipei 101 | หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น | หมู่บ้านสายรุ้ง

Share

Share

  โปรแกรม
TPE001TG : มหัศจรรย์....TAIWAN เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน+เย๋หลิ่ว 4D3N TG
  รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1   สุวรรณภูมิ  • เถาหยวน • ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง  • เจียอี้ 
วันที่ 2    เจียอี้ • อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง  • ไถจง •  MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
วันที่ 3      หนานโถว • วัดเหวินหวู่ •  ทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง •  ไทเป • ร้านขนมพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติง  
วันที่ 4อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตึกไทเป 101 •  ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium • กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
ราคา
19 - 22 ธ.ค.62
23 - 26 ธ.ค.62
25 - 28 ธ.ค.62
19,900
20,900
20,900
09 - 12 ม.ค.63
20,900
06 - 09 ก.พ.63
13 - 16 ก.พ.63
27 - 01 มี.ค.63
20,900
20,900
21,900
   ค่าทิปไกด์
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ในอัตรารวม 1,200 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป


 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com