BELOVED EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย เยอรมนี สโลวัก ฮังการี 9วัน 6คืน EK (NOV-MAR)

BHBB-PRGEK008

เดินทาง พ.ย. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน EMIRATES (EK) | ปราก | คาโลวี วารี |เชสกี้ คลุมลอฟ | ฮัลสตัท | มิวนิค | เวียนนา | บราติสลาวา | ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

Share

Share

  โปรแกรม
PRGEK008 : BELOVED EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย เยอรมนี สโลวัก ฮังการี 9วัน 6คืน EK

 

  รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1     กรุงเทพฯ
วันที่ 2     ดูไบ – ปราก – คาโลวี วารี
วันที่ 3ปราก – เข้าชมปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ - เชสกี้ ครุมลอฟ
วันที่ 4เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์
วันที่ 5ซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบล - เวียนนา
วันที่ 6เวียนนา - เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาวา - ย่านเมืองเก่า
วันที่ 7บราติสลาวา – Outlet - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
วันที่ 8กรุงบูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – สนามบิน – ดูไบ
วันที่ 9ดูไบ – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
04 - 12 พ.ย. 62
12 - 20 พ.ย. 62
26 พ.ย. – 04 ธ.ค. 62
45,900.-
45,900.-
43,900.-
06 - 14 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63
45,900.-
59,900.-
03 – 11 มี.ค. 6345,900.-
  ค่าทิป / Visa
 
  • ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (16 EURO)
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 EURO)
  • ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก
    (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท
Powered by MakeWebEasy.com