TOKYO OSAKA AUTUMN 6วัน 4คืน TG (NOV-FEB)

BHJW-PJP042TG

เดินทาง พ.ย. 62 - ก.พ. 63 | สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) | วัดอาซากุสะ | ถนนนากามิเสะ | อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ | ล่องเรือทะเลสาบอาชิ | หุบเขาโอวาคุวานิ | ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ | ช้อปปิ้ง SAKAE | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | โอซาก้า | เอ็กซ์โปซิตี้

Share

Share

  โปรแกรม
PJP042TG : TOKYO OSAKA AUTUMN 6วัน 4คืน TG

 

  รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2     สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี  - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ
วันที่ 3ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 หรือกิจกรรมลาสกี - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น - ช้อปปิ้ง SAKAE นาโกย่า
วันที่ 4กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-โอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้
วันที่ 5อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
วันที่ 6เกียวโต-ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ-ริงกุเอ้าท์เลต-สนามบินคันไซ-สนามบินสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
01 – 06  พ.ย. 62
07 – 12  พ.ย. 62
21 – 26  พ.ย. 62
38,999
39,999
39,999
06 – 11  ธ.ค. 6240,999
06 – 11  ก.พ. 63
41,999
  ค่าทิป / Visa
 
  • ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ชำระเงินบาท ท่านละ 2,000 บาท 
Powered by MakeWebEasy.com