Hokkaido 6วัน 4คืน (Oct-Mar) XW

BHI-JXW887

เดินทาง ต.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน NOK SCOOT (XW) | สัมผัสธรรมชาติที่ อุทยานแห่งชาติ ทาโรโกะ | เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว | ปล่อยโคมที่ผิงซี | ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ | ตึก 101 | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน | ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต

Share

Share

  โปรแกรม
JXW887 : Hokkaido 6วัน 4คืน (Oct-Mar) XW

 

  รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2     ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนิวชิโตะเสะ – โอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ – คิโรโระ สกีรีสอร์ท
วันที่ 3อิสระฟรีเดย์ที่คิโรโระ
วันที่ 4ซัปโปโร – ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต – เนินพระพุทธเจ้า – มิตซุยเอ้าท์เลต – ซัปโปโร
วันที่ 5ตลาดปลาโจไก(มีรถไกด์บริการพาไป) หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัสเสริม Option Tour
วันที่ 6ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ถ่ายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดริ – สนามบินชิโตเสะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
  วันเดินทาง
26-31 ต.ค. 62
28ต.ค.-2 พ.ย. 62
24,888
24,888
2-7 พ.ย. 62
4-9 พ.ย. 62
9-14 พ.ย. 62
11-16 พ.ย. 62
23-28 พ.ย. 62
25-30 พ.ย. 62
30พ.ย.-5 ธ.ค. 62
24,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
27,888
2-7 ธ.ค. 62
7-12 ธ.ค. 62
9-14 ธ.ค. 62
28,888
31,888
28,888
29ก.พ.-5 มี.ค. 63
2-7 มี.ค. 63
7-12 มี.ค. 63
9-14 มี.ค. 63
14-19 มี.ค. 63
16-21 มี.ค. 62
21-26 มี.ค. 63
23-28 มี.ค. 63
28,888
28,888
28,888
27,888
27,888
27,888
27,888
26,888
  ค่าทิป / Visa
 
  • ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ชำระเงินบาท ท่านละ 1,700 บาท สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ำใจจากท่าน
Powered by MakeWebEasy.com