Taiwan Taroko 5 วัน 3 คืน (OCT-MAR) XW

BHI-XWT41

เดินทาง ต.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน NOK SCOOT (XW) | สัมผัสธรรมชาติที่ อุทยานแห่งชาติ ทาโรโกะ | เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว | ปล่อยโคมที่ผิงซี | ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ | ตึก 101 | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน | ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต

Share

หมวดหมู่ : วันพ่อ Taiwan TaiPei

Share

  โปรแกรม
XWT41 : Taiwan Taroko 5 วัน 3 คืน

 

  รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1     ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2     ท่าอากาศยานเถาหยวน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ตึกไทเป101
วันที่ 3อี้หลาน - สวนสาธารณะจิมมี่เหลี่ยว – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ตลาดซิเหมินติง
วันที่ 4ตึกไทเป101 - ปล่อยโคมผิงซี – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 5สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง 
  วันเดินทาง
24-28 ต.ค. 62
26-30 ต.ค. 62
30ต.ค.-3พ.ย. 62
31ต.ค.-4พ.ย. 62
15,900
15,900
16,900
15,900
7-11 พ.ย. 62
14-18 พ.ย. 62
21-25พ.ย. 62
28พ.ย.-2ธ.ค. 62
15,900
15,900
15,900
16,900
5-9 ธ.ค. 62
12-16 ธ.ค. 62
19-23 ธ.ค. 62
26-30 ธ.ค. 62
18,900
16,900
16,900
19,900
2-6 ม.ค. 63
9-13 ม.ค. 63
16-20 ม.ค. 63
30ม.ค.-3ก.พ.63
16,900
16,900
16,900
16,900
6-10 ก.พ. 63
13-17 ก.พ. 63
27ก.พ.-2มี.ค. 63
18,900
16,900
16,900
5-9 มี.ค. 63
12-16 มี.ค. 63
19-23 มี.ค. 63
16,900
16,900
16,900
  ค่าทิป / Visa
 
  • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,400 NT
  • สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ
  • ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า
Powered by MakeWebEasy.com