บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า ซุปตาร์ ซู่ซู่ ซ่าซ่า 5วัน 4คืน (8L) (SEP-APR)

BHTN-8LLJG03

เดินทาง ก.ย. 62 - เม.ย. 63 | สายการบิน LUCKY AIR (8L) | ช่องแคบเสือกระโจน... สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นมรดกโลก UNESCO | วัดลามะซงจ้านหลิง | กระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก | ทะลสาบไปุ๋สุ่ยเหอ งดงามราวกับสรวงสวรรค์ | เมืองโบราณลี่เจียง มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1997 | เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน

Share

Share

  โปรแกรม
8LLJG03 : บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า ซุปตาร์ ซู่ซู่ ซ่าซ่า 5วัน 4คืน


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1     กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินลี่เจียงซานยี่-เมืองลี่เจียง
วันที่ 2     ลี่เจียง-จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณจงเตี้ยน
วันที่ 3วัดลามะซงจ้านหลิง-จงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-ลี่เจียง-ร้านบัวหิมะ-เมืองโบราณซู่เหอ-สระมังกรดำ
วันที่ 4ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-** OPTION SHOW : Impression Lijiang
(จางอี้โหมว) **-อุทยานน้ำหยก-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ-เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ 5สนามบินลี่เจียงซานยี่-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)
  วันเดินทาง
30 ก.ย. – 04 ต.ค. 62
12,888
14 - 18 ต.ค. 62
21 - 25 ต.ค. 62
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 62
14,888
14,888
14,888
06 - 10 พ.ย. 62
13 - 17 พ.ย. 62
20 - 24 พ.ย. 62
27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
14,888
14,888
14,888
14,888
04 - 08 ธ.ค. 62
11 - 15 ธ.ค. 62
18 - 22 ธ.ค. 62
25 - 29 ธ.ค. 62
15,888
14,888
14,888
14,888
01 - 05 ม.ค. 63
08 - 12 ม.ค. 63
15 - 19 ม.ค. 63
22 - 26 ม.ค. 63
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 63
16,888
14,888
14,888
14,888
14,888
05 - 09 ก.พ. 63
12 - 16 ก.พ. 63
19 - 23 ก.พ. 63
26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
15,888
14,888
14,888
14,888
04 - 08 มี.ค. 63
11 - 15 มี.ค. 63
18 - 22 มี.ค. 63
25 – 29 มี.ค. 63
14,888
14,888
14,888
14,888
01 - 05 เม.ย. 63
08 - 12 เม.ย. 63
15 - 19 เม.ย. 63
22 - 26 เม.ย. 63
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 63
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
  ค่าทิป / Visa
  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 350 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน แบบธรรมดา 4 วันทำการ ท่านละ 2,200 บาท/ วีซ่าจีนแบบด่วน 2 วันทำการ ท่านละ 3,500 บาท (ในกณีที่ภายหลังมีการประกาศให้สามารถทำวีซ่ากรุ๊ปเข้าเมืองลี่เจียงได้ และท่านมีความประสงค์จะทำวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน  มีค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาท  (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
Powered by MakeWebEasy.com