SENDAI AOMORI HAKODATE SAPPORO 6D4N PREMIUM รอบเกาะ (NOV-FEB)

BHTN-TGSDJCTS01

เดินทาง พ.ย.-ก.พ. 63 | สายการบิน การบินไทย (TG) | เปิดประสบการณ์ใหม่ รอบเดียว เที่ยว 2 ภูมิภาค โทโฮคุ – ฮอกไกโด เยี่ยมชมรูปปั้นท่านไดเมียวดาเตะ มาซามูเนะ ณ ซากปราสาทเซนได | ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เยือนอาโอโมริ นมัสการพระใหญ่ ณ วัดเซอิริวจิ | พิเศษ !! สนุกสนานกับการทำข้าวนกเคะดน ณ ตลาดปลาฟูรุคาวะ

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา Sendai

Share

  โปรแกรม
TGSDJCTS01 : SENDAI AOMORI HAKODATE SAPPORO 6D4N PREMIUM รอบเกาะ (NOV-FEB)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG626 23.50 - 07.40+1 น.
วันที่ 2     สนามบินเซนได - ปราสาทอาโอบะ - ท่าเรือชิโกม่า - อ่าวมัตซึชิม่า - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - หมู่บ้านเอะสะชิ - ฟูจิวาระ - เมืองโมริโอกะ
วันที่ 3เมืองคาคุโนะดาเตะ - บ้านซามูไรโบราณที่คาคุโนะดาเตะ - ตลาดปลาฟุรุคาวะ - วัดเซอิเรียวจิ - พระใหญ่แห่งอาโอโมริ - พิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่
วันที่ 4สัมผัสความเร็ว โดยนั่งรถไฟชินคันเซ็น(สถานีรถไฟชินอาโอโมริ - สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ โฮคุตะ) - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
วันที่ 5เมืองฮาโกดาเตะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ดิวตี้ฟรี - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ - ช๊อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่ 6สนามบินชิโตเสะ -สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG671 10.30 - 15.30 น.
  วันเดินทาง

28 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 63

39,888

04-09 มกราคม 2563
07-12 มกราคม 2563
09-14 มกราคม 2563
11-16 มกราคม 2563
16-21 มกราคม 2563 BUS1
16-21 มกราคม 2563 BUS2
23-28 มกราคม 2563 BUS1
23-28 มกราคม 2563 BUS2
30 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2563

43,888.-
43,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
43,888.-

30 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2563
08-13 กุมภาพันธ์ 2563
13-18 กุมภาพันธ์ 2563
20-25 กุมภาพันธ์ 2563
27 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2563

43,888.-
43,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-

  ค่าทิป
  • ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป                                                                       
Powered by MakeWebEasy.com