ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่] 5วัน 3คืน (SEP-MAR)

BHZG-ZTPE05

เดินทาง ก.ย. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน NOKSCOOT (XW) | ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด! | ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา | ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง | ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต

Share

Share

  โปรแกรม
ZTPE05 : ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่] 5วัน 3คืน (SEP-MAR)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1     สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
วันที่ 2     สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง– หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3ไทเป– วัดเสียไห่เฉิงหวง– ร้านพายสับปะรด– ร้านสร้อยสุขภาพ– วัดหลงซาน– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น –อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) –ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 –ซีเหมินติง
วันที่ 5สนามบินเถาหยวน– สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
  วันเดินทาง
01 – 05 ก.ย. 62
02 – 06 ก.ย. 62
06 – 10 ก.ย. 62
07– 11 ก.ย. 62
09 – 13 ก.ย. 62
13 – 17 ก.ย. 62
14 – 18 ก.ย. 62
16 – 20 ก.ย. 62
21 – 25 ก.ย. 62
23– 27 ก.ย. 62
28 ก.ย. – 02 ต.ค. 62
13,878
12,878
12,878
13,878
11,878
12,878
13,878
11,878
13,878
11,878
13,878
03 – 07 ต.ค. 62
09 – 13 ต.ค. 62
10 – 14 ต.ค. 62
17 – 21 ต.ค. 62
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 62
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 62
13,878
16,878
17,878
13,878
14,878
14,878
01 – 05 พ.ย. 62
02 – 06 พ.ย. 62
03 – 07 พ.ย. 62
04 – 08 พ.ย. 62
05 – 09 พ.ย. 62
06 – 10 พ.ย. 62
07 – 11 พ.ย. 62
08 – 12 พ.ย. 62
09 – 13 พ.ย. 62
10 – 14 พ.ย. 62
11 – 15 พ.ย. 62
12 – 16 พ.ย. 62
13 – 17 พ.ย. 62
14 – 18 พ.ย. 62
15 – 19 พ.ย. 62
16 – 20 พ.ย. 62
17 – 21 พ.ย. 62
18 – 22 พ.ย. 62
19 – 23 พ.ย. 62
20 – 24 พ.ย. 62
21 – 25 พ.ย. 62
22 – 26 พ.ย. 62
23 – 27 พ.ย. 62
24 – 28 พ.ย. 62
25 – 29 พ.ย. 62
26 – 30 พ.ย. 62
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 62
14,878
14,878
13,878
13,878
14,878
14,878
14,878
14,878
14,878
13,878
13,878
13,878
14,878
14,878
14,878
14,878
13,878
13,878
13,878
14,878
14,878
14,878
14,878
13,878
13,878
13,878
14,878
14,878
14,878
14,878
01 – 05 ธ.ค. 62
02 – 06 ธ.ค. 62
03 – 07 ธ.ค. 62
04 – 08 ธ.ค. 62
05 – 09 ธ.ค. 62
06 – 10 ธ.ค. 62
07 – 11 ธ.ค. 62
08 – 12 ธ.ค. 62
09 – 13 ธ.ค. 62
10 – 14 ธ.ค. 62
11 – 15 ธ.ค. 62
12 – 16 ธ.ค. 62
13 – 17 ธ.ค. 62
14 – 18 ธ.ค. 62
15 – 19 ธ.ค. 62
16 – 20 ธ.ค. 62
17 – 21 ธ.ค. 62
18 – 22 ธ.ค. 62
19 – 23 ธ.ค. 62
20 – 24 ธ.ค. 62
21 – 25 ธ.ค. 62
22 – 26 ธ.ค. 62
23 – 27 ธ.ค. 62
24 – 28 ธ.ค. 62
25 – 29 ธ.ค. 62
26 – 30 ธ.ค. 62
27 – 31 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62 – 02ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62 – 03ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63
13,878
13,878
17,878
17,878
17,878
17,878
17,878
15,878
14,878
14,878
15,878
15,878
15,878
15,878
13,878
14,878
14,878
15,878
15,878
15,878
15,878
13,878
14,878
14,878
16,878
22,878
22,878
25,878
25,878
25,878
25,878
01 – 05 ม.ค. 63
02 – 06 ม.ค. 63
03 – 07 ม.ค. 63
04 – 08 ม.ค. 63
05 – 09 ม.ค. 63
06 – 10 ม.ค. 63
07 – 11 ม.ค. 63
08 – 12 ม.ค. 63
09 – 13 ม.ค. 63
10 – 14 ม.ค. 63
11 – 15 ม.ค. 63
12 – 16 ม.ค. 63
13 – 17 ม.ค. 63
14 – 18 ม.ค. 63
15 – 19 ม.ค. 63
16 – 20 ม.ค. 63
17 – 21 ม.ค. 63
18 – 22 ม.ค. 63
19 – 23 ม.ค. 63
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 63
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 63
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 63
19,878
15,878
15,878
15,878
13,878
14,878
14,878
15,878
15,878
15,878
15,878
13,878
14,878
14,878
15,878
15,878
15,878
15,878
13,878
15,878
15,878
15,878
01 – 05 ม.ค. 63
02 – 06 ม.ค. 63
03 – 07 ม.ค. 63
04 – 08 ม.ค. 63
05 – 09 ม.ค. 63
06– 10 ม.ค. 63
07 – 11 ม.ค. 63
08– 12 ม.ค. 63
09 – 13 ม.ค. 63
10– 14 ม.ค. 63
11– 15 ม.ค. 63
12 – 16 ม.ค. 63
13– 17 ม.ค. 63
14 – 18 ม.ค. 63
15– 19 ม.ค. 63
16 – 20 ม.ค. 63
17– 21 ม.ค. 63
18– 22 ม.ค. 63
19 – 23 ม.ค. 63
20 – 24 ม.ค. 63
21 – 25 ม.ค. 63
22 – 26 ม.ค. 63
23 – 27 ม.ค. 63
24 – 28 ม.ค. 63
25 – 29 ม.ค. 63
26ก.พ. – 01 มี.ค. 63
27ก.พ. – 02 มี.ค. 63
28ก.พ. – 03 มี.ค. 63
29ก.พ. – 04 มี.ค. 63
15,878
13,878
14,878
14,878
16,878
17,878
16,878
15,878
13,878
14,878
14,878
15,878
15,878
15,878
14,878
13,878
14,878
14,878
15,878
15,878
15,878
14,878
13,878
14,878
14,878
15,878
15,878
15,878
14,878
01 – 05 มี.ค. 63
02 – 06 มี.ค. 63
03 – 07 มี.ค. 63
04 – 08 มี.ค. 63
05 – 09 มี.ค. 63
06 – 10 มี.ค. 63
07 – 11 มี.ค. 63
08 – 12 มี.ค. 63
09 – 13 มี.ค. 63
10 – 14 มี.ค. 63
11 – 15 มี.ค. 63
12 – 16 มี.ค. 63
13 – 17 มี.ค. 63
14 – 18 มี.ค. 63
15 – 19 มี.ค. 63
16 – 20 มี.ค. 63
17 – 21 มี.ค. 63
18 – 22 มี.ค. 63
19 – 23 มี.ค. 63
20 – 24 มี.ค. 63
21 – 25 มี.ค. 63
22 – 26 มี.ค. 63
23 – 27 มี.ค. 63
24 – 28 มี.ค. 63
13,878
14,878
14,878
15,878
15,878
15,878
14,878
13,878
14,878
14,878
15,878
15,878
15,878
14,878
13,878
14,878
14,878
15,878
15,878
15,878
14,878
13,878
14,878
14,878
  ค่าทิป
  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 NTD/ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com