Winter Snow Tokyo Fuji Ski 5วัน 3คืน (NOV-MAR)

BHI-JXW223

เดินทาง พ.ย. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน NokScoot (XW) | สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) | สนุกสนานลานสกีFujiten Snow Resort | ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ท พาร์คคิซาราสึ | ชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่ | วัดอาซากุสะ | ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี | ช้อปปิ้งชินจูกุห้างอิออนมอลล์ | ร้านดองกี้วัดนาริตะมิตซุยเอ้าท์เลท | อิสระฟรีเดย์ 1 วัน เที่ยว ช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์/ดิสนีย์ซีย์

Share

หมวดหมู่ : ทัวร์ปีใหม่ Tokyo

Share

  โปรแกรม
JXW223 : Winter Snow Tokyo Fuji Ski 5วัน 3คืน (NOV-MAR)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1    กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2     ท่าอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku - ออนเซ็น - อาหารเที่ยง (เบนโตะบนรถ),เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)
วันที่ 3     ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ลานสกี Fujiten - โอชิโนะฮัคไก - มิตซุยเอาท์เล็ท พาร์คคิซาราสึ–จ.ชิบะ - งานประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village หมู่บ้านเยอรมัน - นาริตะ - อาหารเช้า,เที่ยง (Japanese Set)      
วันที่ 4    อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์ - อาหารเช้า
วันที่ 5วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - อาหารเช้า
  วันเดินทาง
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 6224,888
1-5 ธ.ค. 62
2-6 ธ.ค. 62
3-7 ธ.ค. 62
4-8 ธ.ค. 62
5-9 ธ.ค. 62
6-10 ธ.ค. 62
7-11 ธ.ค. 62
8-12 ธ.ค. 62
9-13 ธ.ค. 62
10-14 ธ.ค. 62
11-15 ธ.ค. 62
12-16 ธ.ค. 62
13-17 ธ.ค. 62
14-18 ธ.ค. 62
15-19 ธ.ค. 62
16-20 ธ.ค. 62
17-21 ธ.ค. 62
18-22 ธ.ค. 62
19-23 ธ.ค. 62
20-24 ธ.ค. 62
21-25 ธ.ค. 62
22-26 ธ.ค. 62
23-27 ธ.ค. 62
24-28 ธ.ค. 62
25-29 ธ.ค. 62
26-30 ธ.ค. 62
27-31 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
23,888
23,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
23,888
23,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
23,888
23,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
26,888
26,888
26,888
26,888
29,888
29,888
35,888
35,888
35,888
29,888
1-5 ม.ค. 63
2-6 ม.ค. 63
3-7 ม.ค. 63
4-8 ม.ค. 63
5-9 ม.ค. 63
6-10 ม.ค. 63
7-11 ม.ค. 63
8-12 ม.ค. 63
9-13 ม.ค. 63
10-14 ม.ค. 63
11-15 ม.ค. 63
12-16 ม.ค. 63
13-17 ม.ค. 63
14-18 ม.ค. 63
15-19 ม.ค. 63
16-20 ม.ค. 63
17-21 ม.ค. 63
18-22 ม.ค. 63
19-23 ม.ค. 63
20-24 ม.ค. 63
21-25 ม.ค. 63
22-26 ม.ค. 63
23-27 ม.ค. 63
24-28 ม.ค. 63
25-29 ม.ค. 63
26-30 ม.ค. 63
27-31 ม.ค. 63
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 63
29 ม.ค. - 2 ก.พ. 63
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 63
31 ม.ค. - 4 ก.พ. 63
27,888
27,888
25,888
24,888
23,888
22,888
22,888
23,888
23,888
23,888
23,888
22,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
22,888
22,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
22,888
22,888
23,888
23,888
23,888
23,888
1-5 ก.พ. 63
2-6 ก.พ. 63
3-7 ก.พ. 63
4-8 ก.พ. 63
5-9 ก.พ. 63
6-10 ก.พ. 63
7-11 ก.พ. 63
8-12 ก.พ. 63
9-13 ก.พ. 63
10-14 ก.พ. 63
11-15 ก.พ. 63
12-16 ก.พ. 63
13-17 ก.พ. 63
14-18 ก.พ. 63
15-19 ก.พ. 63
16-20 ก.พ. 63
17-21 ก.พ. 63
18-22 ก.พ. 63
19-23 ก.พ. 63
20-24 ก.พ. 63
21-25 ก.พ. 63
22-26 ก.พ. 63
23-27 ก.พ. 63
24-28 ก.พ. 63
25-29 ก.พ. 63
26 ก.พ. - 1 มี.ค. 63
27 ก.พ. - 2 มี.ค. 63
28 ก.พ. - 3 มี.ค. 63
29 ก.พ. - 4 มี.ค. 63
23,888
22,888
22,888
23,888
24,888
25,888
25,888
24,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
24,888
1-5 มี.ค. 63
2-6 มี.ค. 63
3-7 มี.ค. 63
4-8 มี.ค. 63
5-9 มี.ค. 63
6-10 มี.ค. 63
7-11 มี.ค. 63
8-12 มี.ค. 63
9-13 มี.ค. 63
10-14 มี.ค. 63
11-15 มี.ค. 63
12-16 มี.ค. 63
13-17 มี.ค. 63
14-18 มี.ค. 63
15-19 มี.ค. 63
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทต่อทริป
  • สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ
Powered by MakeWebEasy.com