มหัศจรรย์..TAIPEI 5วัน 3คืน SL (NOV-FAB)

BHBE-TPE02SL

เดินทาง พ.ย. 62 - ก.พ. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | บ้านสายรุ้ง | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซำจั๋ง | ร้านขนมพายสับปะรด | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง | ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี | ศูนย์เครื่องสำอาง

Share

Share

  โปรแกรม
TPE02SL : มหัศจรรย์..TAIPEI 5วัน 3คืน SL
  รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1   สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2    สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - ไถจง - บ้านสายรุ้ง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านใบชา - ไถจง
วันที่ 3      ไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - ถนนคนเดินซีเหมินติง  
วันที่ 4ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลา
วันที่ 5ไทเป - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
ราคา
02 - 06 พ.ย.62
03 - 07 พ.ย.62
08 - 12 พ.ย.62
09 - 13 พ.ย.62
10 - 14 พ.ย.62
15 - 19 พ.ย.62
16 - 20 พ.ย.62
17 - 21 พ.ย.62
12,900
11,999
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
14,900
30 พ.ย. - 04 ธ.ค.62
08 - 12 ธ.ค.62
13 - 17 ธ.ค.62
14,900
15,900
14,900
10 - 14 ม.ค.63
24 - 28 ม.ค.63
31 ม.ค. - 04 ก.พ.63
14,900
14,900
14,900
07 - 11 ก.พ.63
14 - 18 ก.พ.63
21 - 25 ก.พ.63
28 ก.พ.63 - 03 มี.ค.63
16,900
14,900
14,900
16,900
   ค่าทิปไกด์
  • ทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป


 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com